BLOWN AWAY [2019]

A BUTTERFLY NECROPOLIS

Galleri Image • 13. september 2019 – 3. november 2019

En sommerfugls vingeslag kan forårsage en orkan på den anden side af jorden. Sådan lyder en populær udlægning af kaosteorien, som beskriver hvordan små forandringer i udgangspunktet, kan få enorm betydning i senere stadier af en proces. 

Udstillingen BLOWN AWAY tager afsæt i kaosteorien og peger på at menneskelige handlinger påvirker omgivelserne og har større konsekvenser end vi kan forudse. Forstår vi i tilstrækkelig grad at vi er et globalt fællesskab hvor alt og alle er under påvirkning? Hvordan tager vi afsked med det der forsvinder som en konsekvens af vores handlinger?

Klejs kalder sin videoinstallation et Sommerfugle-Nekropolis da den består af et videoarkiv der gengiver farver og mønstre fra de mere end 12 dagsommerfuglearter der er uddøde i Danmark indenfor få årtier pga. forandringer i deres livsbetingelser. Sommerfuglene kaldes naturens termometre, da de reagerer hurtigt på miljømæssige udsving. Udbredelsen af landbruget og klimaforandringer påvirker flora og fauna og mere end halvdelen af sommerfuglearter herhjemme er derfor truede eller sårbare.

I udstillingen er de uddøde arter gengivet i farvet sand, ligesom buddhisternes sandmandalaer – en munketradition der skal minde os om at intet varer evigt, hvor store symmetriske billeder skabes omhyggeligt af farvet sand og efter en tid destrueres under en rituel begivenhed, hvorefter sandet fordeles i naturen. 

I BLOWN AWAY blæses sommerfuglebillederne væk. Blæsten kommer fra vinddata i realtid fra havet sydøst for New Zealand – bogstaveligtalt talt den anden side af jorden. På den måde synliggøres en direkte påvirkning forårsaget af et lokalt vindforhold langt herfra. 
Klejs’ seneste værker har det fællestræk at de er foranderlige pga. påvirkning fra omgivelserne. Hun har bl.a. benyttet data fra solnedgangen og lokale vindforhold med henblik på at fremstille samspillet mellem miljø (natur) og værk (kultur).

Signe Klejs (f. 1974) er en dansk kunstner uddannet fra Designskolen Kolding og Universität der Künste Berlin indenfor den eksperimenterende mediekunst. I hendes værker udfordrer hun potentialet i den digitale kunst gennem det, hun definerer som relationelle møder mellem krop, miljø og teknologi. Hun arbejder på tværs af kunstarter og hendes værker strækker sig over scenekunst, stedsspecifik kunst, installationer og tværmediale projekter. Hendes kunst har været udstillet over hele Scandinavien, i Europa, Asien og U.S.A. I forbindelse med Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017 har hun skabt værket Hesitation of Light. Siden maj 2019 har hendes permanente lysinstallation Zeitgeist præget Kvindemuseet i Aarhus’ facade.

Særligt tak til Biolog Anne Erland Eskildsen og CAVI, Aarhus Universitet.

Udstillingen er støttet af Kulturudviklingspuljen (Aarhus Kommune), Augustinus Fonden og Statens Kunstfond, og er lavet i regi af KKArt.

______________________________________________________________________________

BLOWN AWAY – A BUTTERFLY NECROPOLIS

Gallery Image • 13th September 2019 to 5th of November

A Butterfly flapping its wings can be the cause of a hurricane on the other side of the Earth. That is a popular interpretation of chaos theory, which describes how small changes at the beginning of a process can have significant effect later on. 

The exhibition BLOWN AWAY is influenced by chaos theory and addresses the ways in which human actions can affect our surroundings and have more impactful consequences than can be predicted. Do we have enough understanding of the fact that we are a global community in which everyone and everything is affected? How do we part with the things that are disappearing as a result of our actions? 

Klejs refers to her video installation as a Butterfly Necropolis as it consists of a video archive depicting colors and patterns from the more than 12 species of butterflies which are now extinct in Denmark. This extinction which has happened over a few decades and is caused by changes to their living conditions. Butterflies are called nature’s thermometers because they react quickly to environmental changes. Farming of more land and climate changes affect flora and fauna and more than half of the butterfly species here in Denmark are therefore vulnerable or threatened by extinction. 

In the exhibition, extinct species are depicted with colored sand, like Buddhist sand mandalas – a tradition that is meant to remind us that nothing lasts forever, where monks carefully create large symmetrical images with colored sand that are then destroyed during a ritual, after which the sand is distributed back to nature.

In BLOWN AWAY the butterfly images are blown away. The wind is derived from wind data in real time from the sea southeast of New Zealand – literally on the other side of the planet. In this way, the direct effect caused by wind conditions from far away is made visible.

Klejs’ latest works all engage with variability as a result of changes in the surrounding environment. She has used data from sources such as the setting sun and local wind conditions, seeking to depict the relationship between environment (nature) and artwork (culture).

Signe Klejs (b. 1974) is a Danish artist with a master’s in Design with Digital Media from Design School Kolding and Universität der Künste Berlin, where she studied experimental media art. In her work, she challenges the potential in digital art through what she defines as, relational encounters between body, space and technology. She works across many genres including, stage art, visual arts, site specific art, installations and transmedia projects. Klejs’ art has been exhibited all over Scandinavia, in Europe, Asia and the US. During the European Cultural Capital in Aarhus 2017 Klejs created the piece Hesitation of Light. Since May 2019, her permanent light installation Zeitgeist has been installed on the façade of The Women’s Museum in Aarhus.
You can read more on her website: www.cygne.dk

A special thanks to Butterfly expert Anne Erland Eskildsen and CAVI, Aarhus University.

The Exhibition is supported by Kulturudviklingspuljen (City of Aarhus), Augustinus Fonden and the Danish Arts Foundation.

About Signe Klejs

Digital media artist, living in Aarhus, Denmark
%d bloggers like this: